مطالب مرتبط با کلید واژه

استان مرکزی


درباره استان

استان مرکزی با مساحتی معادل 29126.56 کیلومترمربع، 1.79درصد از مساحت کل کشور را به خود تخصیص داده و تقریباً در مرکز ایران بین 33 درجه و 23 دقیقه تا 35 درجه و 33 دقیقه عرض شمالی و  48 درجه و ...