مشاورین

تعداد بازدید:۳۱۶۶۴

مشاورین رئیس محترم دانشگاه

1. آقای دکتر هادی محمدی - مشاور عالی ریاست دانشگاه
2 .آقای عبدالصمد صمدی - مشاوردر امور هماهنگی و اجرایی و رئیس دفترریاست دانشگاه
3. آقای میثم بخشی - مشاور ریاست دانشگاه
4. آقای محسن بندی  _ مشاور رئیس دانشگاه در امور ایثارگران
5. آقای سید جواد رضایی _ مشاور رئیس دانشگاه در امور جوانان
6. خانم فاطمه سادات مهدویان - مشاور رئیس دانشگاه در امور بانوان و خانواده
7. آقای دکتر حسن صلحی- مشاور در امور آموزشی و پژوهشی و عضو شورای آموزشی دانشگاه