رئیس دفتر

تعداد بازدید:۳۱۰۰۰

آقای عبدالصمد صمدی

مشاور رئیس دانشگاه و رئیس دفتر ریاست  

 

رئوس شرح وظایف :

 

1- دریافت مکاتبات از واحدهای تابعه و ابلاغ مکاتبات و دستورات رئیس محترم دانشگاه به واحدهای درون وبرون سازمانی برحسب نیاز

2- تنظیم برنامه ملاقات مقامات داخلی یا خارجی

3- گزارش مطالب مهم روزانه به رئیس محترم دانشگاه

4- راهنمایی ودرصورت لزوم فراهم آوردن وسایل و یا انجام درخواست های متقاضیان و مراجعه کننده گانی که تقاضای آنان بدون ملاقات با مقام ذیربط امکان پذیر است .

5- آگاه کردن مردم از نتایج برنامه ها و فعالیت های دانشگاه از طریق رسانه ها و تشکیل جلسات 

6- تهیه و تنظیم صورت جلسات شورا و کمیته هایی که در محدوده تشکیلات حوزه ریاست تشکیل می گردد و ...

7- برقراری تماس با وزارتخانه ، موسسات ، استانداری و ارگانهای دولتی به منظور هماهنگی و تنظیم برنامه 

8- ارتباط با دفتر ارزیابی عملکرد استانداری مرکزی

 

تلفن دانشگاه : 58-33136055  تلفن داخلی : 2332