فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی پروژه عملیات خاکی سنگ برداری و اجرای دیوار پیرامونی سایت اورژانس سردشت (۵-۱۴۰۲)

۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | ۰۷:۴۳ کد : ۳۳۷۵۳ مناقصات
تعداد بازدید:۹۴۳۸

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظردارد عملیات اجرایی پروژه عملیات خاکی سنگ برداری و اجرای دیوار پیرامونی سایت اورژانس سردشت را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شرکت های پیمانکاری دارای سابقه احداث و تکمیل پروژه های مشابه و دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری (حداقل رتبه 5 ابنیه و گواهی صلاحیت ایمنی) از مبادی ذیربط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصات تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس
www.setadiran.ir
 انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ  29/01/1402 می باشد.
مهلت دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  تا روز  چهارشنبه  تاریخ  06/02/1402
مهلت تکمیل اسناد و ارائه پیشنهادات قیمت  :  روز  یکشنبه  تاریخ  17/02/1402 
زمان بازگشایی پاکت ها ی مناقصه : ساعت 10 صبح  روز  دوشنبه  تاریخ 18/02/1402 
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:  1.061.909.415 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران. 
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف :
 آدرس : اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیرکبیرستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها .تلفن  08633138086 
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس  41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه سنگ برداری


نظر شما :