فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی تهیه مواد، طبخ و توزیع غذای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک (۲-۱۴۰۲)

۲۸ فروردین ۱۴۰۲ | ۱۲:۵۶ کد : ۳۳۶۴۷ مناقصات
تعداد بازدید:۴۸۰۰

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد مناقصه عمومی تهیه مواد، طبخ و توزیع غذای دانشجویان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و بصورت دو مرحله ای از بین پیمانکاران ذی صلاح برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه و اسناد ارزیابی کیفی تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس
www.setadiran.ir
 انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ 22/01/1402 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  تا روز دوشنبه تاریخ  28/01/1402
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات و تکمیل و ارسال مستندات ارزیابی کیفی مناقصه:  روز دوشنبه  تاریخ 11/02/1402  
زمان بازگشایی پاکت های الف وب ارزیابی کیفی مناقصه : ساعت  10 صبح روز سه شنبه  تاریخ  12/02/1402 
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :  14.445.618.000 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران.
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 

کلید واژه ها: مناقصه مزایده طبخ غذا


( ۲ )

نظر شما :