فراخوان مناقصه عمومی مرحله ای خرید تجهیزات استریل و شستشو CSR بیمارستان ولیعصر (عج) دانشگاه علوم پزشکی اراک (۷۹-۱۴۰۱)) (sterilizers

۱۰ اسفند ۱۴۰۱ | ۰۹:۰۸ کد : ۳۲۷۶۵ مناقصات
تعداد بازدید:۸۹۶۷

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد مناقصه عمومی خرید تجهیزات استریل و شستشو( گروه استرلایزرها) بیمارستان ولیعصر (عج) اراک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت از بین مناقصه گران دارای استانداردهای الزامی و تجربه مشابه و حسن انجام کار بشرح اسناد مناقصه، برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس
www.setadiran.ir  
انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.                                            

تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تاریخ  08/12/1401 می باشد.
مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت :  روز  پنجشنبه  تاریخ 11/12/1401 
 مهلت ارائه پیشنهادات و تکمیل و ارسال مستندات مناقصه:  روز  دوشنبه تاریخ 22/12/1401  
زمان بازگشایی پاکت های  مناقصه : ساعت  10  صبح روز  سه شنبه تاریخ 23/12/1401 
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :  2.100.000.000 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند.           
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها : آدرس اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیرکبیر اراک  ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک مدیریت امور حقوقی و قراردادها  و تلفن  08633138086-
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس : 41934-021   
  دفتر ثبت نام : 08633245248 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه تجهیزات استریل استرلایزر بیمارستان ولیعصر (عج)


نظر شما :