فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین تجهیزات و اجرای شبکه کامپیوتری passiveبیمارستان ۴۸۰ تختخوابی ولیعصر (عج) اراک (۱۴۰۱-۶۷)

۲۳ بهمن ۱۴۰۱ | ۱۳:۰۱ کد : ۳۲۴۲۰ مناقصات
تعداد بازدید:۹۹۶۰

دانشگاه علوم پزشکی اراک  در نظر دارد مناقصه  دو مرحله ای تامین تجهیزات و اجرای شبکه کامپیوتری passive بیمارستان 480 تختخوابی ولیعصر (عج) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس
www.setadiran.ir
 انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ 19/11/1401 .
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  تا روز سه شنبه  تاریخ  25/11/1401
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات مناقصه و مستندات و مدارک ارزیابی کیفی :  روز  سه شنبه تاریخ   09/12/1401  
زمان بازگشایی پاکت های  مناقصه : ساعت  9  صبح  روز چهارشنبه  تاریخ  10/12/1401
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :  6,000,000,000 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران 
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها  با معرفی نامه معتبر حضور بهم رسانند.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک 
تلفن : امور حقوقی و قراردادها 08633138086- اداره فناوری اطلاعات 08633130941
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 1456

کلید واژه ها: مزایده مناقصه شبکه کامپیوتری تامین تجهیزات بیمارستان ولیعصر اراک


نظر شما :