فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای انجام امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری شبکه بهداشت و درمان آشتیان ومناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور تهیه وطبخ و توزیع غذا( بامصالح ) بیمارستان امام سجادع(۶۲و۶۳-۹۷)

۰۱ اسفند ۱۳۹۷ | ۰۹:۲۵ کد : ۲۹۳۹ مناقصات
تعداد بازدید:۲۵۰۱۸

دانشگاه علوم پزشکی اراک  در نظر دارد مناقصه عمومی انجام حمل و نقل درون شهری و برون شهری شبکه بهداشت و درمان آشتیان  و مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور تهیه وطبخ و توزیع غذا ( بامصالح ) بیمارستان امام سجاد ع را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشاراسناد مناقصات در سامانه از تاریخ  30/11/1397 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات ازسایت : تا روز شنبه تاریخ  04/12/1397  
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات مناقصات :  روز سه شنبه 14/12/1397 
زمان بازگشایی پاکت های مناقصات : ساعت  10 صبح چهارشنبه   تاریخ 15/12/1397 
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار مناقصه حمل و نقل : 199.400.000 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران
 تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار مناقصه طبخ و توزیع غذا  : 239.454.600 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران .
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248
 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه حمل و نقل درون شهری برون شهری بهداشت و درمان آشتیان