فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان ولیعصر عج اراک (۴۶-۱۴۰۰ ) نوبت دوم

۰۶ آذر ۱۴۰۰ | ۰۸:۲۰ کد : ۲۲۰۰۳ مناقصات
تعداد بازدید:۱۷۶۳۷

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان ولیعصر (عج) اراک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس
www.setadiran.ir
 انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ 03/09/1400می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد  مناقصه ازسایت :  تا روز یکشنبه   تاریخ 07/09/1400
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  مناقصه:  روزچها شنبه   تاریخ  17/09/1400
زمان بازگشایی پاکت های مناقصه : ساعت  9 صبح روز شنبه   تاریخ  20/09/1400
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :  530.493.750 ریال  
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند .
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه ایاب و ذهاب بیمارستان ولیعصر


نظر شما :