فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی ( فشرده ) خرید تجهیزات استریل و شستشو csr بیمارستان ولیعصر (عج) دانشگاه علوم پزشکی اراک (۶۱- ۹۹)

۰۴ بهمن ۱۳۹۹ | ۰۸:۳۰ کد : ۱۴۶۹۲ مناقصات
تعداد بازدید:۱۹۲۰۱

دانشگاه علوم پزشکی اراک  درنظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی ( فشرده )  خرید تجهیزات استریل و شستشو بیمارستان ولیعصر (عج) اراک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت از بین مناقصه گران دارای تجربه مشابه و حسن انجام کار بشرح اسناد مناقصه، برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.                

تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه تاریخ 02/11/1399 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :   روز  چهارشنبه  تاریخ  08/11/1399        
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات و تکمیل و ارسال مستندات مناقصه :  روز شنبه تاریخ  18/11/1399    
زمان بازگشایی پاکت های  مناقصه : ساعت  9 صبح روز یکشنبه تاریخ  19/11/1399           
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :  2.552.500.000 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند.           
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها : آدرس اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیرکبیر اراک  ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک مدیریت امور حقوقی و قراردادها  و تلفن  08633130252-
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس : 41934-021   
دفتر ثبت نام : 08633245248
 

کلید واژه ها: مناقصه مزایده تجهیزات استریل اراک بیمارستان ولیعصر


نظر شما :