فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امورحمل و نقل درون شهری و برون شهری مرکز بهداشت شهرستان اراک ( ۴۸-۹۹ )

۱۱ آذر ۱۳۹۹ | ۰۸:۵۸ کد : ۱۳۶۱۶ مناقصات
تعداد بازدید:۲۱۳۸۶

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد مناقصه عمومی امورحمل و نقل درون شهری و برون شهری مرکز بهداشت شهرستان اراک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ  09/09/1399می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد  مناقصه ازسایت :  تا روز پنجشنبه   تاریخ  13/09/1399
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  مناقصه:  روز  یکشنبه   تاریخ   23/09/1399  
زمان بازگشایی پاکت های مناقصه : ساعت  10 صبح روز دوشنبه   تاریخ  24/9/1399 
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:  969.090.000  ریال  
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند .
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 
 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه امور حمل و نقل برون شهری درون شهری اراک مرکز بهداشت اراک


نظر شما :