لیست دانشگاه های علوم پزشکی

ردیفنام دانشگاهآدرس پورتال
14دانشگاه علوم پزشکی بقیه اللهhttp://www.bmsu.ac.ir/
13دانشگاه علوم پزشکی بابلhttp://www.mubabol.ac.ir
12دانشگاه علوم پزشکی ایلامhttp://www.medilam.ac.ir
11دانشگاه علوم پزشکی ایرانhttp://www.iums.ac.ir/
10دانشگاه علوم پزشکی البرزhttp://www.abzums.ac.ir/
9دانشگاه علوم پزشکی اصفهانhttp://www.mui.ac.ir/
8دانشگاه علوم پزشکی ارومیهhttp://www.umsu.ac.ir/
7دانشگاه علوم پزشکی اردبیلhttp://www.arums.ac.ir/
6دانشگاه علوم پزشکی ارتشhttp://www.ajaums.ac.ir/
5دانشکده علوم پزشکی نیشابورhttp://www.nums.ac.ir
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۶۴ مورد.