لیست دانشگاه های علوم پزشکی

ردیفنام دانشگاهآدرس پورتال
34دانشگاه علوم پزشکی فساhttp://www.fums.ac.ir
33دانشگاه علوم پزشکی شیرازhttp://www.sums.ac.ir
32دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (تهران)http://www.sbmu.ac.ir/
31دانشگاه علوم پزشکی شهرکردhttps://www.skums.ac.ir
30دانشگاه علوم پزشکی شاهرودhttp://www.shmu.ac.ir
29دانشگاه علوم پزشکی سمنانhttp://www.semums.ac.ir/
28دانشگاه علوم پزشکی سبزوارhttp://www.medsab.ac.ir
27دانشگاه علوم پزشکی زنجانhttp://www.zums.ac.ir/
26دانشگاه علوم پزشکی زاهدانhttp://www.zaums.ac.ir/
25دانشگاه علوم پزشکی زابلhttp://www.zbmu.ac.ir
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۶۴ مورد.